Bình luận

Phép nhân và tổng

Phép nhân và tổng

Giáo viên đang giải thích cho học sinh của mình một thực tế đáng chú ý là hai lần đưa ra câu trả lời giống như hai cộng hai.

Mặc dù 2 là số nguyên duy nhất có thuộc tính này, có nhiều cặp số có thể thay thế MộtB trong các phương trình ở bên phải của bảng.

Bạn có thể khám phá một cặp như vậy? Tất nhiên, chúng có thể là phân số nhưng sản phẩm của bạn phải bằng tổng.

Giải pháp

Có vô số cặp số có cùng tổng và tích. Chúng tôi có thể nhận được tất cả những gì chúng tôi muốn như sau.
Nếu chúng ta gọi Một đến một trong hai số, số còn lại luôn có thể thu được bằng cách chia Một giữa A - 1.

Ví dụ: 3 lần 1,5 bằng 4,5 và 3 cộng 1,5 cũng bằng 4,5.