Bình luận

Mười sáu xu

Mười sáu xu

Làm thế nào bạn có thể phân phối 16 đồng tiền này trên một bảng để mỗi người tiếp xúc với chính xác ba đồng tiền khác?

Giải pháp

Đây là giải pháp: