Chi tiết

Vấn đề hình vuông dính

Vấn đề hình vuông dính

Sắp xếp mười sáu gậy, tạo thành năm hình vuông, như trong hình minh họa. Chỉ di chuyển hai cây gậy là bốn hình vuông giống nhau.

Giải pháp