Bình luận

Chiếc thuyền chung

Chiếc thuyền chung

Ba người bạn chèo thuyền có một chiếc thuyền chung và muốn quản lý để mỗi người trong số họ có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào mà không có người lạ nào có thể lấy nó. Mỗi người trong số họ có một khóa với khóa tương ứng và họ muốn buộc thuyền bằng một chuỗi được khóa bởi ba khóa, mỗi khóa được mở bằng một khóa khác nhau.

Mỗi người bạn chỉ có một chìa khóa, tương ứng với ổ khóa riêng của họ, tuy nhiên với nó, bạn có thể đi thuyền mà không cần chờ người khác đến với chìa khóa của họ.

Họ đã làm gì để có được nó?

Giải pháp

Video: 15 Chiếc Thuyền Có Một Không Hai Bạn Phải Xem Mới Biết Là Có Thật (Tháng Tám 2020).