Bài viết

Cụm từ đúng

Cụm từ đúng

Điều nào trong mười câu này là đúng?

  1. »Chính xác một trong mười câu này là sai.
  2. »Chính xác hai trong số mười câu này là sai.
  3. »Chính xác ba trong số mười câu này là sai.
  4. »Chính xác bốn trong số mười câu này là sai.
  5. »Chính xác năm trong số mười câu này là sai.
  6. »Chính xác sáu trong số mười câu này là sai.
  7. »Chính xác bảy trong số mười câu này là sai.
  8. »Chính xác tám trong số mười câu này là sai.
  9. »Chính xác chín trong số mười câu này là sai.
  10. »Chính xác mười trong số mười câu này là sai.

Giải pháp

Cụm từ thứ chín là đúng. Mỗi cụm từ này mâu thuẫn với các cụm từ khác nhưng ít nhất một trong số 10 cụm từ
nó phải đúng do đó chín phần còn lại là sai.