Thông tin

Điểm domino

Điểm domino

Chắc chắn bạn đã chơi nhiều game domino, vì vậy câu hỏi sau đây rất dễ trả lời:

Một trò chơi domino hoàn chỉnh có bao nhiêu điểm?

Giải pháp

Tổng của tất cả các điểm bằng 168. Chúng tôi có 7 chip của mỗi loại (trắng, 1, 2, 3, 4, 5 và 6) và chúng tôi biết rằng một trong số các chip là gấp đôi nên chúng tôi có 8 lần lặp lại mỗi số điểm, đó là: 8 * 6 + 8 * 5 + 8 * 4 + 8 * 3 + 8 * 2 + 8 * 1 + 8 * 0 = 168

Video: Điểm Đến Ngày Nay - Domino Hotel Tây Ninh #61 (Tháng Tám 2020).