Bài viết

Gặp gỡ bạn bè

Gặp gỡ bạn bè

Bốn người bạn đã ở lại để đi xem phim để xem phim. Andrés đến điểm hẹn ngay sau Bienve, trong khi Diana đến giữa Celia và Andrés.

Bạn có thể nói theo thứ tự họ đã đến cuộc hẹn?

Giải pháp

Đầu tiên: Biên
Thứ hai: Andrés
Thứ ba: Diana
Thứ tư: Celia