Chi tiết

Núi khóc

Núi khóc

Nhìn vào bản vẽ này, ngọn núi trông như một khuôn mặt đang khóc.

Giải pháp

Đó là một bản vẽ của Joe Santana.