Ngắn gọn

Con tàu đắm và thác nước

Con tàu đắm và thác nước

Con tàu đắm tội nghiệp đi thẳng vào thác nước!

Giải pháp

Đây là một bản vẽ khác được thực hiện trên mặt đất và có vẻ như nó ở dạng 3D.