Bài viết

Phản chiếu trong kính

Phản chiếu trong kính

Nhìn vào bức tranh này Bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trong kính hình ống?

Giải pháp

Nếu bạn di chuyển ra xa một chút, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu của một người đàn ông có râu.