Bình luận

Tìm kiếm các công cụ

Tìm kiếm các công cụ

Nhìn kỹ vào bản vẽ này, Bạn có biết tổng cộng có bao nhiêu công cụ không?

Giải pháp

Chà, nhìn cũng ổn, phải có 20!