Ngắn gọn

Người phụ nữ La Mã

Người phụ nữ La Mã

Hãy nhìn người phụ nữ La Mã này, có gì lạ trong bản vẽ không?

Giải pháp

Hình ảnh này có thể có một số quan điểm hoặc quan điểm, bên cạnh đó là một con số không thể.