Thông tin

Trên đường ...

Trên đường ...

Con đường này rõ ràng bằng phẳng, nhưng dường như dẫn đến tầng một, làm sao có thể như vậy?

Giải pháp

Rõ ràng rằng đây là một công trình không thể xảy ra trong thực tế, tầm nhìn của chúng ta lại đánh lừa chúng ta.