Ngắn gọn

Bạn thấy gì trong bức tranh?

Bạn thấy gì trong bức tranh?

Bạn thấy gì trong bức tranh?

Bạn có chắc không

Giải pháp

Mặc dù có vẻ như là một lời nói dối, đó là bàn tay của một người được vẽ như thể nó là một con cú.