Thông tin

Cổng vòm

Cổng vòm

Trong vòm của đường phố có một người đàn ông đang quét dọn và một người khác rất tải. Bạn có thể thấy gì khác không?

Giải pháp

Nếu bạn bước đi, bạn có thể thấy rõ khuôn mặt của một ông già.