Bình luận

Có cây trong rừng

Có cây trong rừng

Đọc câu này một cách cẩn thận.

Bạn có thấy điều gì kỳ lạ không?

Giải pháp

Cụm từ nói: Có cây trong rừng. Bài báo "the" được lặp lại hai lần liên tiếp. Việc nó xuất hiện trên các dòng khác nhau khiến chúng tôi khó tìm thấy lỗi vì chúng tôi đọc nhanh.