Bình luận

Hình vuông nền

Hình vuông nền

Nhìn vào bức tranh này và cho biết bạn có thể đếm được bao nhiêu vòng tròn.

Giải pháp

Bạn có thể thấy 16 vòng tròn không? Nhìn kỹ, chúng nằm trong số các hình vuông ...