Thông tin

Bạn thấy con vật nào ở đây?

Bạn thấy con vật nào ở đây?

Bạn thấy con vật nào trong bức tranh này?

Giải pháp

Nếu bạn nhìn, ở phía bên trái, bạn có thể thấy đầu của một con bò nhìn bạn