Chi tiết

Đại bàng

Đại bàng

Trong hình ảnh này, bạn có thể thấy đầu của một con đại bàng ...

Giải pháp

Nhưng nó cũng là một bàn tay sơn.