Ngắn gọn

Chó đốm

Chó đốm

Cái đầu dalmatian này đẹp như thế nào?

Giải pháp

Nhưng nó là một bản vẽ trên một bàn tay.