Bài viết

Bạn nhìn thấy bao nhiêu hình tam giác?

Bạn nhìn thấy bao nhiêu hình tam giác?

Có bao nhiêu hình tam giác bạn có thể tìm thấy trong hình ngũ giác này?

Giải pháp

Vì hình vẽ được vẽ trên một hình ngũ giác đều và nếu chúng ta biến nó thành phần thứ năm của một lượt, nó sẽ trở thành chính nó, mỗi tam giác chúng ta tìm thấy sẽ được lặp lại năm lần, để chúng ta có thể lưu một số công việc. Vì vậy, chúng ta có thể tìm thấy 7 loại hình tam giác khác nhau nhân với 5 cho chúng ta tổng cộng 35 hình tam giác:

Trường hợp1:

Trường hợp 2:

Trường hợp 3:

Trường hợp 4:

Trường hợp 5:

Trường hợp 6:

Trường hợp 7: