Chi tiết

Chu vi của trái tim

Chu vi của trái tim

Phần nào của chu vi của trái tim dài hơn; cái nào ở trên mũi tên hay cái bên dưới?

Giải pháp

Hai phần dài bằng nhau