Ngắn gọn

Chia đồng hồ thành ba phần

Chia đồng hồ thành ba phần

Bạn có thể chia mặt đồng hồ thành ba phần để tổng các số của mỗi phần là như nhau không?

Giải pháp

Hình ảnh hiển thị ba vùng trong đó chúng ta có thể chia đồng hồ để chúng thêm cùng một lượng: