Bình luận

Hình vuông địa chất 4 × 4

Hình vuông địa chất 4 × 4

Hình ảnh cho thấy một hình vuông địa mạo không đầy đủ. Tương tự như các ô vuông ma thuật trong đó khi cộng tất cả các số của một hàng, cột hoặc đường chéo, chúng ta luôn nhận được cùng một kết quả, trong ô vuông địa lý này nếu chúng ta đặt tất cả các mảnh của một hàng, cột hoặc đường chéo với nhau, chúng ta sẽ thấy hình xuất hiện ở lề.

Tìm các số liệu còn thiếu để hoàn thành hình vuông địa mạo.

Trích từ www.geomagicsquares.com
nơi bạn sẽ tìm thấy nhiều hình vuông địa mạo.

Giải pháp

Hình ảnh sau đây cho thấy giải pháp: