Thông tin

Cây thông giáng sinh

Cây thông giáng sinh

Có bao nhiêu hình vuông khác nhau mà bạn có thể đếm trong bản vẽ sau đây?

Giải pháp

Chúng ta có thể đếm đến 23 ô vuông khác nhau: 1 lớn, 8 vừa và 14 nhỏ. (Hình chữ nhật không có giá trị)