Bài viết

Khối lập phương

Khối lập phương

Số khối tối đa của một cạnh centimet phù hợp với một khối năm cạnh là bao nhiêu?

Giải pháp

Vừa vặn 125 khối.

Video: Trên tay đồ chơi INFINITY CUBE khối lập phương vô cực xả stress (Tháng Tám 2020).