Ngắn gọn

Đếm hình vuông

Đếm hình vuông

Có bao nhiêu hình vuông có các đỉnh ở tâm của các điểm được đánh dấu trong hình bên cạnh các đường này có thể được vẽ?

Giải pháp

Hình ảnh sau đây minh họa tất cả các trường hợp có thể, tổng cộng, 9 + 4 + 2 + 4 + 2 = 21 hình vuông khác nhau: