Chi tiết

Hình học Fractal 2

Hình học Fractal 2

Một tầm nhìn, quan niệm và giải thích khác nhau về các đối tượng được tìm thấy trong tự nhiên.

Giải pháp

Benoît Mandelbrot là người sáng tạo chính của Hình học Fractal. Hình học Fractal được phân biệt bằng một cách tiếp cận trừu tượng hơn về kích thước đặc trưng cho hình học thông thường.