Ngắn gọn

Với bốn bức tường ở phía bắc

Với bốn bức tường ở phía bắc

Có thể xây dựng một ngôi nhà hình chữ nhật với bốn bức tường hướng về phía bắc?

Giải pháp

Nếu chúng ta đặt ngôi nhà ở Nam Cực, chỉ cực nam địa lý, bốn bức tường của ngôi nhà sẽ được định hướng về phía bắc vì ở cực nam địa lý, hướng duy nhất mà chúng ta có thể đi theo là về phía bắc.