Ngắn gọn

Ánh sáng trận đấu

Ánh sáng trận đấu

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bước vào một căn phòng chứa đầy khí butan và châm một que diêm?

Giải pháp

Sẽ không có gì xảy ra, bởi vì căn phòng chứa đầy butan, điều đó có nghĩa là không có gì khác, và không có oxy, bạn không thể thắp lửa.