Thông tin

Ngày trong tuần

Ngày trong tuần

Nếu ngày mai là ngày hôm qua, hôm nay sẽ gần với Chủ nhật như thể là ngày mai ngày hôm qua.

Hôm nay là ngày gì

Giải pháp

Nếu ngày mai là ngày hôm qua, thì hôm nay sẽ là ngày mốt (2 ngày nữa) và nếu hôm qua là ngày mai, thì hôm nay sẽ là trước ngày hôm qua (ít hơn 2 ngày). Cách duy nhất mà trong cả hai trường hợp đều gần với Chủ nhật là hôm nay là Chủ nhật.