Bình luận

Hôm nay là ngày gì

Hôm nay là ngày gì

Trước ngày hôm qua tôi 17, năm sau tôi sẽ 20 tuổi.

Hôm nay là ngày gì

Giải pháp

Hôm nay là ngày 1 tháng 1. Vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái tôi đã bước sang tuổi 18 nên trước ngày hôm qua tôi 17 tuổi. Vào ngày 31 tháng 12 năm nay tôi sẽ bước sang tuổi 19 và vào ngày 31 tháng 12 năm sau tôi sẽ bước sang tuổi 20.