Bài viết

Sự vô nghĩa của người chị không phải là dì

Sự vô nghĩa của người chị không phải là dì

Tôi có một người dì có một người chị không phải là dì của tôi.

Ai là chị của dì tôi?

Giải pháp

Em gái của dì tôi là mẹ tôi.