Bài viết

Bong bóng

Bong bóng

Làm thế nào bạn có thể dễ dàng châm một quả bóng bằng dao mà không có không khí thoát ra và không có quả bóng làm ồn?

Giải pháp

Với quả bóng xì hơi.