Bình luận

Lớn hơn hai và ít hơn 3

Lớn hơn hai và ít hơn 3

Biểu tượng toán học nào bạn sẽ đặt vào các số 2 và 3 để có được một số lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3?

Giải pháp

Bạn chỉ cần đặt dấu thập phân: 2,3 lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3