Bài viết

Những con số còn thiếu

Những con số còn thiếu

Nhà khảo cổ học đang kiểm tra một hoạt động phân chia, đã hoàn thành và với tất cả các bước của nó, được khắc vào một tảng đá. Do sự xói mòn của đá, nhiều con số không thể đọc được. May mắn thay Tám chữ số có thể đọc được cung cấp đủ thông tin để cho phép chúng tôi cung cấp các số liệu còn thiếu. Dường như có nhiều câu trả lời đúng; Tuy nhiên, theo tôi biết, chỉ có một sự phục hồi thỏa đáng cho vấn đề.

Giải pháp